top of page

รู้จัก “การตลาด” ยุค 5.0

ข่าวมีค่า นำสาระดีๆ เกี่ยวกับ “การตลาด” ในยุค 5.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data-Driven) รวมทั้งการนำแพลตฟอร์มที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้การทำการตลาดเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบของ “การตลาด” ยุค 5.0


1. Data-Driven Marketing การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูลนำการตลาด ผ่านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำข้อมูลที่ได้มาสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน


2. Predictive Marketing การทำนายพฤติกรรมล่วงหน้า

ดึงเอาข้อมูลที่มีมาใช้ในการคาดการณ์และทำนาย เพื่อค้นหาแนวโน้มของธุรกิจ พร้อมทั้งใช้ในการทำการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด


3. Contextual Marketing การศึกษาข้อมูลหรือบริบทรอบตัวของผู้คน

นำข้อมูลจากบริบทรอบตัวของผู้คน เพื่อใช้สร้างสรรค์แผนทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลคนนั้น รวมทั้งเพิ่มความแม่นยำด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย


4. Augmented Marketing การใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า

การใช้เทคโนโลยีมาช่วยนักการตลาดหรือกระบวนการขาย เพื่อสร้างประสบการณ์การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เช่นโต้ตอบต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยจะให้นักการตลาดมีเวลาทำงานในส่วนที่สำคัญได้มากขึ้น


5. Agile Marketing การตลาดแบบ Agile

การช่วยกันทำงานอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สำหรับนำมาวัดผลและแก้ไขปรับปรุงจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น


ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่หัวใจสำคัญ นั่นคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทำการตลาดนั่นเอง


ที่มา :

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : www.dip.go.th#mekhenews #ข่าวมีค่า #การตลาดยุค5_0 #data_driven_marketing #การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล #predictive_marketing #การทำนายพฤติกรรมล่วงหน้า #contextual_marketing #การศึกษาข้อมูลหรือบริบทรอบตัวของผู้คน #augmented_marketing #การใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า #agile_marketing #การตลาดแบบagile

ดู 720 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page