top of page

ศัพท์จากข่าว: ค่าเอฟที (Ft)

ข่าวมีค่า ขอเสนอคำศัพท์จากข่าวที่น่าสนใจ ได้แก่


ค่าเอฟที (Ft) :ค่าเอฟที (Ft) หรือสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าไฟฟ้าผันแปร เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า และมีการปรับปรุงสูตรหลายครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในขณะนั้นๆ


การปรับค่าเอฟทีอยู่ภายใต้การดูแลของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติด้วย#mekhanews #ข่าวมีค่า #ศัพท์จากขา่ว #ค่าเอฟที #Ft

ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Bình luận


bottom of page